لطفا کمی صبر کنید

برخورد آردی و 206 در جلال آل احمد

حوادث رکنا: تصادف پژو آردی و 206 سه نفر مصدوم در ابتدای جلال آل احمد در پی داشت.