لطفا کمی صبر کنید

وقتی باردار شدم سروش ناپدید شد / او با یک زن اجاره ای مرا خواستگاری کرده بود!

حوادث رکنا: وقتی برگه آزمایش را در دست گرفتم، نفهمیدم چگونه خودم را به خانه رساندم. انگار از شدت خوشحالی پرواز…