لطفا کمی صبر کنید

شوهرم همیشه زندان بود و من باردار!

حوادث رکنا: مرد دو زنه که از شدت خشم همسر دومش را با چاقو مجروح کرده بود وقتی نتوانست سخنان و تظلم خواهی های همسرش را…