لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی در شمال غرب لندن

حوادث رکنا: آتش سوزی در بخشی از طبقه اول شمال غرب لندن منجر به تخلیه آن شد.