لطفا کمی صبر کنید

استادم همسن پدرم بود او من را به اتاقش برد و پیشنهاد عجیبی داد

حوادث رکنا: همراه استاد به دفتر کارش رفتم .حال عجیبی بود تا اینکه بالاخره سکوت شکسته شد و صدایش در اتاق پیچید که مدت…