لطفا کمی صبر کنید

«سیما» زن شوهر مرده بود که قاسم او را به دام وقیحانه کشاند

حوادث رکنا: سیما وقتی قاسم از او خواستگاری کرد نمی دانست به یک شیطان بله می گوید.