لطفا کمی صبر کنید

درگیری خانوادگی که سرانجامی مرگبار داشت

زمان حادثه در طبقه دوم بودم، مادرم، همسرم و زن برادرم در طبقه همکف بودند و برادرم (مقتول) نیز آنجا بود که ناگهان صدای سر و صدا آمد و...