لطفا کمی صبر کنید

وقتی به محل قرار رفتم / مواد فروش مشهدی در قرار با پلیس مخفی دستگیر شد

حوادث رکنا: مرد جوان که فکر می کرد در معامله فروش مواد مخدر پول خوبی به جیب می زند وقتی پای در محل قرار گذاشت خود را…