لطفا کمی صبر کنید

بلایی که ساخت نارنجک دستی بر سر جوان 19 ساله و ساختمان 2 طبقه آورد

یک جوان 19 ساله مشغول به ساخت نارنجک دستی بود که ناگهان را انفجاری مهیب روبرو شد.