لطفا کمی صبر کنید

مشکل روحی علت خودکشی دختر جوان دربرج آتی ساز

رکنا: انگیزه خودکشی دختر جوانی که خود را از طبقه ششم برج آتی ساز به بیرون پرتاب کرد؛ مشکل روحی و روانی گزارش شده است.