لطفا کمی صبر کنید

هجوم خرس های گرسنه به شهر های رومانی

خرسهای گرسنه از کوهای رومانی به سمت شهرها هجوم آورده و جان مردم را تهدید می کنند.