لطفا کمی صبر کنید

هزینه های درمان سرطان همسر م از من دزد ساخت

مردی که همراه سایرهمدستانش به اتهام سرقت‌های سریالی دردادگاه کیفری یک استان تهران پای میزمحاکمه ایستاده بود دردفاع ازخود گفت:«من به خاطر درمان همسرم دست به دزدی زدم.»