لطفا کمی صبر کنید

رهایی از اعدام پیرمرد بند قاتلان زندان/قتلی که 20 سال پیش رخ داد

مرد سالخورده که ازحدود بیست سال قبل درگوشه زندان به سرمی برد درحالی که ازقصاص رهایی یافته، برای رهایی اززندان چشم انتظاریاری هموطنان نیکوکار است.