لطفا کمی صبر کنید

دستبرد پدر و پسر به خودروهای سنگین

پدر و پسری مشهدی که شبانه به خودروهای سنگین دستبرد می زدند پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند.