لطفا کمی صبر کنید

مونا با وقاحت فیلم مبتذلش با راننده تاکسی را پخش کرد!

مونا با پخش کردن فیلم مبتذلش با راننده تاکسی، دستگیر شد.