لطفا کمی صبر کنید

عروس جوان مچ داماد را کنار یک دختر جوان گرفت

عروس جوان هراسان و ناراحت در حالی که قطرات اشک روی گونه اش سرازیر بود به دامن قانون پناه آورده بود تا از خیانتی که همسرش نسبت به او کرده بود رها شود.