لطفا کمی صبر کنید

داود به اسم پریا وارد زندگی پریسا شد

مردی که در قالب یک زن خود را به پریسا نزدیک کرده بود با وارد شدن به زندگی او از تمامی مسائل خصوصی این زن و شوهر آگاه شد و در نهایت هویت واقعی خود را فاش کرد.