لطفا کمی صبر کنید

زرند عصر امروز لرزید

زرند عصر امروز لرزید این زمین لرزه خسارتی در بر نداشت.