لطفا کمی صبر کنید

زرینه رود یک جوان را بلعید

جوان 26 ساله در رودخانه "زرینه رود"، تسلیم سرنوشت مرگباری شد .