لطفا کمی صبر کنید

تَرک خوردن دیوار بر اثر زلزله در اردبیل

زلزله در برخی ساختمان‌های روستایی در شهر اصلاندوز پارس آباد موجب ترک خوردن جزیی برخی ساختمان ها شده است.