لطفا کمی صبر کنید

بی‌رمقی «پدر» حتی با وجود مرد پخته صدا

نمایش «پدر» بی‌رمق است و عجیب آنکه مرد پخته صدا تنها نفس نمایش است. دیگر بازیگران جوان نمایش نمی‌توانند او را همراهی کنند و نمایش را به سمت خستگی مخاطب سقوط می‌دهند.