لطفا کمی صبر کنید

طرح ارائه شده از سوی پویش «تغییر به نفع ترویج» برای سال بعد قابل اجرا است

معاون هماهنگی و نظارت شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواسته اعضای پویش «تغییر به نفع ترویج» را دلسوزانه دانست و گفت: طرح ارائه شده از سوی دوستان برای سال آینده قابل اجرا است.