لطفا کمی صبر کنید

صدور پروانه نمایش و ساخت فیلم

حاصل جلسه شورای نمایش صدور یک مجوز فیلم بود و در جلسه شورای پروانه ساخت مجوز چهار فیلم صادر شد.