لطفا کمی صبر کنید

عدم توجه کمیسیون شهرسازی به شهر دوستدار کودک و سالمند

ایلنا: عضو شورای شهر تهران در واکنش به رویکرد و راهبردهای کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: مواردی همچون شهر دوستدار کودک، شهر دوست دار سالمند، پیرایش و بازآفرینی فضای شهری در این رویکرد دیده نشده است.