لطفا کمی صبر کنید

شباهت‌های چوپان خیالباف با جوایز ادبی/ با پروپاگاندا موج درست نمی‌شود

به ضرب و زور تبلیغات و نشریات و دائم از یک شکل ادبیات یا نام‌های ثابت در نشریات و خبرگزاری‌ها سخن گفتن یا نوشتن یا با تعریف و تمجید از برخی نام‌ها و گروه‌ها، نمی‌توان موج ادبی ایجاد کرد.