لطفا کمی صبر کنید

تأکيد بر جذب دانشجوي برتر خارجي براي ارتقاي دانشگاه ها

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: زماني مي توانيم وضع دانشگاه ها را ارتقا بخشيم که بتوانيم دانشجوي برتر خارجي جذب کنيم و بايد براي آن بورس اعطا کنيم.