لطفا کمی صبر کنید

سازمان سینمایی و اولویتی که جابجا شده است/ به فکر سینما باشید

در حالی که از سازمان سینمایی انتظار می رود وضعیت نابسمان اکران را سامان دهد، این نهاد دولتی به تهیه گفتگو با سینماگران در تایید نظام نامه جدید اکران و ارسال آنها به رسانه ها می پردازد.