لطفا کمی صبر کنید

انتشار سه کتاب درباره اردوغان، بنز و قدرت اراده

«سلطان جدید»، «راندن برای شاد کردن» و«رقصِ قدرت» عنوان سه کتاب تازه منتشرشده است.