لطفا کمی صبر کنید

جنگ بوسنی به مسلمانان این کشور هویت داد / فقط ایران به مسلمانان بوسنی کمک کرد/ عربستان برای جنگزده های بوسنی «قرآن» فرستاد!

آمریکا قدری غذا و دارو که از جنگ ویتنام باقی مانده بود را برای آن ها فرستاد. ترکیه هم قدری غذا و دارو داد. عربستان هم برایشان قرآن و تعدادی مربی برای آموزش احکام فرستاد!