لطفا کمی صبر کنید

شعر انقلاب فریادگر آرمان ها و مسائل مربوط به انقلاب است

يك شاعر گفت: شعر انقلاب یک مفهوم کلی و شعری است که بیانگر آرمان ها و اهداف انقلابی است.