لطفا کمی صبر کنید

سیمای بندگان در روز محشر

کارشناس علوم قرآنی گفت: یکی از موضوعاتی که افراد را از گناه و معصیت باز می دارد این است که افراد به فکر عالم آخرت بیفتند.