لطفا کمی صبر کنید

نامور مطلق از شورای جهانی صنایع دستی هم انصراف داد

نامور مطلق بعد از استعفاء از معاونت صنایع دستی کشور، از مدیریت غرب آسیا در شورای جهانی صنایع دستی نیز انصراف داد.