لطفا کمی صبر کنید

نگاهی به نثر فارسی در شبه قاره هند

زبان هر قوم توانایی تفکر آن قوم محسوب می‌شود، آفرینش‌های ادبی و فرهنگی هر ملت با فرهیختگی اجتماعی رابطه مستقیم دارد. هر ملتی به هر اندازه در زنجیر فرهنگ جهانی نقش مثبت‌تر داشته باشد از ماندگاری و توانایی بقای بیشتری برخوردار است.