لطفا کمی صبر کنید

احكام كلی حج تمتع

كسی كه وظیفه‌اش حج تمتع است نمی‌تواند به اختیار خود و عمداً به حج اِفراد یا قران عدول كند.