لطفا کمی صبر کنید

وضع و حال نسبتاً خوب ایرانشهر

تماشاخانه ایرانشهر مردادماه را با حواشی برخی آثار و البته حضور بازیگران چهره روی صحنه به فروش نسبتاً خوبی در قیاس به بهار داشته است.