لطفا کمی صبر کنید

سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی انتخاب شد

مهدی شفیعی گفت: محسن امیری برای سرپرستی شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی انتخاب شده است.