لطفا کمی صبر کنید

حذف بخش ترجمه و جایگزینی بخش خردسال در جشنواره «کتاب برتر»

بخش ترجمه از جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان حذف و بخش خردسال به این جشنواره اضافه شد.