لطفا کمی صبر کنید

ناگفته‌ها از بازار ناامن سینما تا پیشنهاد یک "طرح روزآمد"

علیرضا داودنژاد که همواره دغدغه‌ی مسایل صنفی سینما را داشته است، این بار در مقام سخنگوی مجمع فیلم‌سازان از مسایل مبتلا به سینما سخن گفت و خبر داد که این مجمع طرحی را با عنوان "روزآمد کردن پخش و نمایش برای برون رفت سینما" از ناامنی ارایه داده است.