لطفا کمی صبر کنید

زندگی نامه شهید ایران زاد

بندگان خدا شما را سفارش می کنم به تقوی و ترس ازخدا، که آن توشه و پناه ازعذاب اوس توشه ای است که دارنده اش را به منزل می رساند و پناهی است که از سختی ها میرهاند.