لطفا کمی صبر کنید

مقدمات ورود ۱۰ هزار تن کاغذ مورد نیاز مطبوعات فراهم شد

به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات، بر اساس مصوبات سومین جلسه این کمیته، مقدمات ورود ۱۰ هزار تن کاغذ فراهم شد.