لطفا کمی صبر کنید

بد دهنی حسین فرحبخش در مقابل رامبد جوان

فضای مجازی به جولانگاهی تبدیل شده که می توانیم در آن دست به هر کاری بزنیم؛ تبلیغ کنیم، تخریب کنیم، دروغ بگوییم، فحاشی کنیم، آبرویی را ببریم، آبرویی را بخریم و...