لطفا کمی صبر کنید

آیا می شود خوب و بد را با هم دوست داشت؟

کنار هم قرار دادن خوب و بد، مانند خوردن خربزه و عسل با هم انسان را به معرض نابودی می کشاند.