لطفا کمی صبر کنید

یکی از وظایف مرکز ساماندهی ترجمه «تربیت مترجمان» است/مترجم باید فرهنگ زبان مبدا و مقصد هم آشنا باشد

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه سازمان فرهنگ گفت: در ترجمه تنها به زبان اهمیت نمی‌­دهیم، زبان به عنوان گرامر مطرح است، ولی فرهنگ باید به عنوان تکمیل آن زبان مورد توجه باشد، پس باید مترجم با فرهنگ زبان مبدا و مقصد هم آشنا باشد.