لطفا کمی صبر کنید

کشف مانع در اعضای وضو پس از نماز

اگر احتمال می‌‌دهید آن مانع بعد از وضو گرفتن واقع شده است، وضوهای گذشته صحیح است ولی اگر بدانید مانع حین وضو بوده است، وضو و نمازی که با آن خوانده‌اید، باطل بوده است.