لطفا کمی صبر کنید

مردم را از بروز بحران آب نترسانیم / ما در یک جامعه در ریسک هستیم / راه حل‌های نمایشی حل مسئله آب قابلیت اجرا ندارند

ایلنا: خانیکی بیان کرد: دغدغه کاهش و خطر آب نشان می دهد ما دریک جامعه در مخاطره و در ریسک هستیم که این جامعه می تواند با جلب مشارکت دیگران راهی برای رهایی خود بیابد و یا به سمت نابودی و خطر بیشتر برود.