لطفا کمی صبر کنید

نوآوری را جدی بگیرید، حق استراحت نداریم

وزیر صنعت: ما در بخش صنعت حق نداریم استراحت کنیم و بحث نوآوری که کمتر مورد توجه قرار گرفته از مسائل جدی ماست.