لطفا کمی صبر کنید

نرخ سود بانکی بالا با واقعیت‌های اقتصاد ایران انطباق ندارد

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم پرهیز از تصمیم های دستوری در بازار پول، گفت : نرخ سود بالا با واقعیت‌های اقتصاد ایران تطابق ندارد.