لطفا کمی صبر کنید

نسل سوم بخش خصوصي به كجا می رود؟

پارلمان‌هاي بخش خصوصي در سراسر دنيا از توجه و اهميت خاصي برخوردار هستند. در حالي كه سهم بخش خصوصي از كيك اقتصاد در ايران كمتر از ٢٠ درصد است اما در دنيا اين بخش خصوصي است كه بيشترين سهم را از اقتصاد بر عهده دارد.