لطفا کمی صبر کنید

افزایش نگران کننده گوگرد در بنزین عرضه شده

نتایج پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان نشان می دهد که گوگرد در بنزین عرضه شده درپایتخت به صورت نگران کننده ای افزایش داشته است.