لطفا کمی صبر کنید

بازگشت سوال‎برانگیز گازپروم/صنعت نفت از یک سوراخ چند بار گزیده می‎شود؟

بعد از اینکه گازپروم روسیه ایران را در میدان آذر دور زد و اطلاعات بدست آمده را در طرف عراقی به منظور افزایش برداشت نفت از مخزن مشترک با ایران استفاده کرد، دوباره پای گازپروم روسیه به میدان نفتی آذر بازشده است.